Zmiany zachowania i świadomści u osób korzystających z egzorcyzmów

 

Niektóre osoby doświadczają nagłych zmian zachowania i poczucia tożsamości, które wywołują lęk i przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Czasem, zachęcani przez otoczenie, decydują się na udział w mszach o uwolnienie lub egzorcyzmach, gdyż przypisują swoje problemy działaniu sił nadprzyrodzonych i chcą odzyskać poczucia kontroli nad swoim zachowaniem.

Według wytycznych Kościała, osoby zgłaszające się na egzorcyzm winny korzystać z konsultacji psychologicznej i lekarskiej, aby lepiej rozeznać problem, rozpoznać ewentualne objawy współwystępujące, ocenić poziom stresu i dostępnego wsparcia. Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Nauki istnieje możliwość bezpłatnej konsultacji lekarskiej, specjalistycznej diagnostyki i omówienia sposobów radzenia sobie z tymi stanami przez korzystających z egzorcyzmów. Uczestnicy projektu otrzymują szczegółowy raport, który można przedstawić prowadzącemu ich psychologowi lub przewodnikowi duchowemu. Omówione są też możliwości wspomagania praktyki duchowej metodami wypracowanymi na gruncie psychologii i medycyny.

Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkich, którzy cierpią z powodu zmian zachowania i poczucia tożsamości. Celem tego projektu NIE jest ustalenie, czy na osobę badaną wpływają lub nie siły nadprzyrodzone w rozumieniu teologicznym, gdyż jest to poza zakresem kompetencji klinicystów. Celem badania jest natomiast szczegółowa analiza zmian zachowania i tożsamości, sposobów radzenia sobie oraz określenie czy omawianym doświadczeniom towarzyszą objawy związane konfliktami psychologicznymi lub traumą. Projekt ma służyć rozwijaniu wiedzy klinicystów na temat duchowych doświadczeń osób korzystających z religijnych sposobów radzenia sobie z niecodziennymi doświadczeniami oraz poprawie współpracy pomiędzy opieką zdrowia i duszpasterzami. Ma też na celu przełamywanie określonych stereotypów dotyczących zachowania osób korzystających z egzorcyzmów, np. kojarzenia ich z ze schizofrenią.

Współpraca księży i specjalistów zdrowia psychicznego umożliwia pomoc w sposób kompleksowy. Niewiele jest jednak ośrodków zdrowia specjalizujących się w typu doświadczeniach. Nasz projekt jest realizowany przy wsparciu polskich księży.

 

Zespół badawczy: Dr Igor Pietkiewicz, Dr Radosław Tomalski, Mgr Anna Jędrusik, Ks. dr Mariusz Gajewski, Dr Suzette Boon, Prof. Onno van der Hart

 

Na czym polega badanie?
Badanie składa się z dwóch etapów:

* Etap 1: Rejestracja i wypełnienie krótkiego formularza z informacją o sobie oraz czterech kwestionariuszy psychologicznych. Kierownik projektu osobiście skontaktuje się z Państwem, aby ustalić termin spotkania.

* Etap 2: Konsultacja w Pracowni Badań Jakościowych Uniwersytetu SWPS lub Gabinecie Psychoterapii w Katowicach, w czasie której omówione będą Państwa oczekiwania, korzyści z udziału w projekcie, doświadczenia związane ze zmianami zachowania i świadomości oraz sposoby radzenia sobie. W czasie spotkania omówione będą też różne kwestie dotyczące Państwa codziennego funkcjonowania (np. jakości snu, ogólnego samopoczucia, stopnia zadowolenia z kontaktów społecznych, itp.). Etap ten może się składać z jednego lub dwóch spotkań oraz spotkania podsumowującego, na którym lekarz omówi wnioski z badania i udzieli informacji o sposobach lepszego radzenia sobie z problemami, możliwości uzyskania fachowej pomocy lub duchowego wsparcia

 

Czy udział w projekcie wiąże się z jakimiś kosztami?
Absolutnie NIE. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Koszt pracy klinicystów realizujących projekt pokrywają instytucje naukowe. Otrzymacie Państwo dodatkowo kupon, za który można będzie otrzymać w bufecie Wydziału drobny poczęstunek.

 

Kto kwalifikuje się do udziału w badaniu?
Do udziału zapraszamy osoby pełnoletnie, które doświadczają nagłych zmian zachowania lub poczucia tożsamości, z powodu których korzystają lub rozważały korzystanie z pomocy egzorcysty.

 

Jakie są korzyści z udziału?
Udział w badaniu daje możliwość konsultacji z profesjonalistą w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Umożliwi omówienie swoich doświadczeń i ich przyczyn oraz uzyskanie informacji na temat sposobów radzenia sobie.

 

Gdzie będzie przeprowadzany wywiad kliniczny?
Pracownia Badań Jakościowych Uniwersytet SWPS ul. Techników 9, 40-326 Katowice
Gabinet Psychoterapii, ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice

 

Rozmowy są prowadzone w miłej i wspierającej atmosferze, z zachowaniem szacunku dla posiadanych przekonań i sposobów rozumienia świata. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych narzędzi badawczych, projekt prowadzony na SWPS jest unikalny w skali międzynarodowej.

 

 

 

Regulamin